Vol 296, No 2

15 February 2017

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.296.2

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

SERGEI L. MOSYAKIN, NATALIA M. SHIYAN
101–117
ZEINEB GHRABI-GAMMAR, SERGE D. MULLER, MAYA ROUISSI, IMTINEN BEN HAJ JILANI, LAÏLA RHAZI, GÉRARD DE BÉLAIR, SEMIA BEN SAAD-LIMAM, AMINA DAOUD-BOUATTOUR
118–130
MARIA JULIA BENA
131–146
ALEXANDER FRANCISCO ROJAS-ALVARADO, JOSÉ DANIEL TEJERO-DÍEZ
147–160
ROBERT P. WAGENSOMMER, FABRIZIO BARTOLUCCI, MICHELE FIORENTINO, WOLFGANG LICHT, SIMONETTA PECCENINI, ENRICO V. PERRINO, ROBERTO VENANZONI
161–170
SAROJ RUCHISANSAKUN, PIYAKASET SUKSATHAN, TIMOTHEÜS VAN DER NIET, SAW LWIN, STEVEN B. JANSSENS
171–179
MONIKA WOŹNIAK-CHODACKA
180–186
SHENGCHUN LI, BINGHUI CHEN, XIANGXU HUANG, XIAOYU CHANG, TIEYAO TU, DIANXIANG ZHANG
187–194

Correspondence

BINE XUE
195–196
QING-QING JIANG, HONG-PING DENG, WANG QIAN, ZHI-MING YANG, HUA-YU ZHANG
197–200